379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 6. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés j) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 7. §, a 8. §, a 10. §, a 15–19. § és a 26. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 9. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés d) és g) pontjában,

a 11. § és a 21. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 12. § és a 22. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 13. §, a 24–25. §, a 28. § és a 30. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 14. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés i) és j) pontjában,

a 20. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 23. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 27. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában és 41/A. §-ában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

a 29. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 31. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában,

a 32. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Új temetőt létesíteni vagy meglévőt bővíteni a helyi építési szabályzatban – a (3) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével – kijelölt helyen lehet.

(3) A helykijelölés során figyelemmel kell lenni a temetővel, temetési hellyel szomszédos beépített vagy beépítésre szánt terület használóinak méltányolható érdekeire is.”

(2) A Vhr. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha szociális parcella kijelölése miatt szükséges új temető létesítése vagy meglévő temető bővítése, akkor az annak érdekében történő településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának egyeztetése és elfogadása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tárgyalásos eljárás szerint történhet.”

(3) A Vhr. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Új vagy újra megnyitott temető telekhatárán a helyi építési szabályzat a helyi sajátosságok figyelembevételével fásított terület kialakítását írhatja elő.”

 

2. § A Vhr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temető tulajdonosa a lezárt temető vagy temetőrész átalakításával a településrendezési eszközök előírásainak megfelelően kegyeleti parkot hozhat létre.”

 

3. § A Vhr. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A sírbolt (kripta) koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli ki. Sírbolt az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélye nélkül építhető.”

 

4. § A Vhr. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is temethető.

(2) Az urnafülke föld feletti építményből, az urnasírbolt terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló, hamvakat tartalmazó, urnák elhelyezésére épített temetési hely. Az urnafülke magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja. Urnasírbolt az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélye nélkül építhető.”

 

5. § A Vhr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja.”

 

6. § A Vhr. a 17. §-át követően a következő 17/A–17/D. §-sal és az azt megelőző következő alcímmel egészül ki:

A szociális temetés

17/A. § (1) A köztemetőben – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a köztemető fenntartója a szociális temetés céljára koporsós temetések esetére külön parcellát, urnás temetések esetére külön temetkezési helyet jelöl ki.

(2) Ha a települési önkormányzat fenntartásában több köztemető is van, a települési önkormányzat határozza meg, hogy mely köztemetőben kerüljön sor szociális parcella, temetkezési hely kijelölésére.

(3) Hősi temetőben nem kerül sor szociális parcella, temetkezési hely kijelölésére.

(4) A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírhelymegváltási díj alól.

(5) Földbetemetés esetén szociális temetési helyekre vonatkozóan a szabályzat egységes hantméretet vagy hant nélküli parcellát határoz meg. A szociális parcellákban a sír megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel használható.

(6) A szociális temetéshez szükséges koporsó, urna, sírjel előállításáról és a temetés helyszínére történő szállításáról az állam a büntetés-végrehajtási szervezet útján gondoskodik.

17/B. § (1) A Tv. 24/A. § (2) bekezdésében meghatározott igénylést az eltemettetésre kötelezett írásbeli kérelem formájában nyújthatja be.

(2) Az elhunyt lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat a haláleset tényéről és az elhunyt ismert adatairól történt értesítést követően egy munkanapon belül tájékoztatja az eltemettetésre kötelezettet a szociális temetés lehetőségéről. Az eltemettetésre kötelezett az önkormányzat tájékoztatását követő 3 napon belül nyilatkozik arról, hogy igényli-e a szociális temetést.

(3) A szociális temetést az igény bejelentését követő 7 napon belül le kell bonyolítani.

17/C. § (1) A szociális temetés az eltemettető választása szerint koporsós vagy hamvasztásos temetés lehet.

(2) Az elhunyt utolsó ismert lakóhelye szerinti illetékes települési önkormányzat a szociális temetés igénylését követő 1 munkanapon belül

a) felhívja a temető üzemeltetőjét, hogy a köztemetőben jelöljön ki temetési helyet,

b) hamvasztásos temetés igénylése esetén a legközelebbi hamasztóüzemnél megrendeli a hamvasztást,

c) megrendeli a holttest, hamvak szállítását,

d) tájékoztatást nyújt a büntetés-végrehajtási szervezet részére a szociális temetés helyéről, valamint megrendeli a szükséges kellékek előállítását és helyszínre szállítását.

(3) A szociális temetéshez kapcsolódó, temetőn kívüli szállítást végző szolgáltatók elérhetőségeit az önkormányzat közzéteszi.

(4) A büntetés-végrehajtási szervezet a megrendelést követő 3 munkanapon belül gondoskodik a szociális temetéshez szükséges kellékek szociális temetés helyszínére történő szállításáról.

(5) A köztemető fenntartója gondoskodik a szociális temetési kellékek átvételéről, tárolásáról.

17/D. § (1) A szociális temetéshez kapcsolódó, temetőn kívüli halottszállításokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a szállítási feladatot végző szolgáltató részére az elhunyt lakó- vagy tartózkodási helye szerint a kórboncolás elvégzésére egyébként területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fekvőbetegszakellátási szolgáltató útján megtéríti. A halottszállításért felszámítható díjat, valamint az elszámolás részletes szabályait az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) állapítja meg.

(2) Szociális temetés esetén az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazandóak abban az esetben is, ha az elhunyt temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elszállítása a haláleset helyéről vagy a hamvasztóüzemből történik, illetve abban az esetben is, ha kórboncolásra nem kerül sor.

(3) A szociális temetés igénylését megelőzően történt szállítás esetén a szállítási feladatot ellátó szolgáltató a kifizetett szállítási díjat az eltemettető vagy a szállítást fizető részére visszafizeti, és a szállítási díjról – a Rendeletben meghatározott szállítási díj mértékéig – az (1) bekezdés szerinti fekvőbeteg-szakellátási szolgáltató részére a számlát kiállítja.

(4) E rendelet alkalmazásában a halottszállításért felszámítható szállítási díj tartalmazza a szállítójármű telephelyről történő kiállásának és telephelyre történő visszaállásának, a holttest szállítójárműbe történő behelyezésének és szállítójárműből történő kivételének, valamint szállítás alatti hűtésének díját is.

(5) A szociális temetés igénybevételekor a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követően a holttest egészségügyi intézményben történő hűtésének költségét az OEP az egészségügyi intézmény részére megtéríti.”

 

7. § (1) A Vhr. 18. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az (1) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében 10 év, az (1) bekezdés b) pontja esetében 30 év, az (1) bekezdés c) pontja esetében 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.

(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha

a) a temető tulajdonosa a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni; erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.

b) a temetési hely, sírjel nem felel meg a szabályzat előírásainak.”

(2) A Vhr. 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megfizetett megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.”

 

8. § A Vhr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet kegyeleti park céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel előtt a területet legalább 30 cm vastag földréteggel kell feltölteni.”

 

9. § (1) A Vhr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temető üzemeltetője részére a munkavégzés megkezdését megelőzően a temetőszabályzatban meghatározott módon be kell jelenteni. Egy méternél magasabbra növő növények ültetésére a szabályzat az irányadó.”

(2) A Vhr. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A munkavégzés temetőbeli helye és ideje a folyamatban levő temetésre, búcsúztatásra, kegyeleti szertartások végzésére tekintettel és a temetőszabályzatban meghatározott előírások be nem tartása esetén korlátozható. A munkavégzés előzetes bejelentésének hiányában a temető üzemeltetője a temető területére munkavégzés céljából történő belépést megtilthatja.”

 

10. § A Vhr. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A halottat koporsós temetés esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül, ha a holttest folyamatos hűtése biztosított, 15 napon belül el kell temetni, kivéve

a) ha a halottvizsgálatot végző orvos vagy az ügyben eljáró hatóság a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettől eltérő engedélyt adott,

b) a 17/B. § (3) bekezdésében meghatározott esetet.”

 

11. § A Vhr. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § Az elhalt méltó búcsúztatása céljából az eltemettető kérésére és költségére a holttest konzerválható. A halott konzerválása egészségügyi intézmény patológiai osztályán, igazságügyi orvostani intézetben vagy boncolóhelyiségcsoportban végezhető el.”

 

12. § A Vhr. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a köztemetés helyéről és idejéről a temetést megrendelő önkormányzat jegyzője értesíti.”

 

13. § A Vhr. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hamvasztóüzem a temetkezési szolgáltató kérésére az egységesen érvényesített árairól tájékoztatást ad. A hamvasztásos temetés felvételekor a szolgáltató a felvételi irodában kifüggesztett árjegyzékben tájékoztatja az eltemettetőt a Magyarország területén található minden hamvasztó üzem, és a rendelkezésére álló információk alapján egyéb hamvasztó üzemek hamvasztási és szállítási díjáról. Az eltemettetőt külön tájékoztatni kell a legolcsóbb és legközelebbi hamvasztóüzemek díjairól. A tételes számlában a hamvasztóüzem által számlázott díjat kell érvényesíteni.”

 

14. § A Vhr. 32. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Szociális temetéshez kapcsolódó hamvasztás esetén bruttó 10 000 forint hamvasztási díj illeti meg a hamvasztóüzemet. A hamvasztási díj tartalmazza a holttest hamvasztóüzemben történő hűtésének, hamvasztásának, valamint a hamvasztáshoz szükséges hamvasztókoporsó, urnabetét és műanyag zsák díját.

(6) Szociális temetés esetén az önkormányzat megrendelése alapján a hamvasztóüzem a holttest hamvasztását nem utasíthatja vissza.”

 

15. § A Vhr. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Tv. 21. §-ában foglaltaknak megfelelően kiadott urna bármely olyan ingatlanon vagy temetkezési emlékhelyen elhelyezhető vagy eltemethető, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók. Ezek a rendelkezések a korábban temetőben elhelyezett urnára is alkalmazhatóak.”

 

16. § A Vhr. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz. A sírnyitásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a nyomozó hatóság értesíti.”

 

17. § A Vhr. 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rátemetés, valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából történő sírnyitást – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti a járási népegészségügyi intézettől. A kérelemhez csatolni kell:]

„a) a temetkezési hely nyilvántartókönyv vagy sírboltkönyv-kivonatát, amely tartalmazza az adott sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját;”

 

18. § (1) A Vhr. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a halál okát nem kell vizsgálni, a sírnyitás iránti kérelemhez a halottvizsgálati bizonyítványt nem kell csatolni Az eltemetéstől számított huszonöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a járási népegészségügyi intézet engedélyét beszerezni.”

(2) A Vhr. 36. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha az (1) bekezdés szerinti okiratot a kérelmező nem csatolja, a járási népegészségügyi intézet a rátemetés, valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából történő sírnyitáshoz adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az okiratban meghatározott adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz, a nyilvántartókönyvet vagy sírboltkönyvet vezető üzemeltetőhöz vagy a bírósághoz. A megkeresett temetőüzemeltető az adatszolgáltatási kérelmet egy munkanapon belül köteles teljesíteni.”

 

19. § A Vhr. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve – további legfeljebb egy elhalt vagy a szabályzatban rögzített számú 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak a járási népegészségügyi intézet engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a járási népegészségügyi intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén – a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves használatát. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.”

 

20. § A Vhr. 41/A. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(A temetőszabályzat tartalmazza:)

„g) a szociális temetés ellátásának temetői rendjét.”

 

21. § A Vhr. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elhunyt azonosítására szolgáló űrlapnak a holttest két végtagjára történő felhelyezéséről a helyszíni halottvizsgálatot végző orvos gondoskodik. A szállító figyelmét külön erre a célra rendszeresített piros színű űrlap használatával kell felhívni arra, ha az elhunyt fertőző betegségben halt meg.”

 

22. § A Vhr. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elhunyt külföldre szállításához engedély szükséges. Az erre vonatkozó kérelmet a halál megállapításának helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézethez kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a szállítandó halott nevét, anyja nevét, utolsó lakhelyét, a halál okának megnevezését, a halál napját, azoknak a helységeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a szállítás történik, a szállító jármű, valamint a szállítás módjának megjelölését és a szállítmány kísérőjének megnevezését.”

 

23. § A Vhr. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetkezési szolgáltatás végzéséhez temetkezési szolgáltató szakképesítés szükséges.”

 

24. § (1) A Vhr. 53. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A vagyoni biztosíték mértéke a temetkezési szolgáltatás megkezdésekor 500 000 forint.

(2) Ha a temetkezési szolgáltatás megkezdésétől számított két év eltelt, a vagyoni biztosíték mértéke a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt nettó árbevételhez igazodóan

a) 5 000 000 forint nettó árbevételig 500 000 forint;

b) 5 000 001 forint és 10 000 000 forint nettó árbevétel között 1 000 000 forint;

c) 10 000 000 forint nettó árbevétel felett 2 000 000 forint.”

(2) A Vhr. 53. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A temető üzemeltetője az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott vagyoni biztosítékon túl a temetkezési szolgáltató számára további vagyoni biztosítékot nem határozhat meg.”

 

25. § A Vhr. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temető üzemeltetője is köteles a szabályzatban meghatározott, a temetkezési szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni, és a könyvelésében elkülönítetten szerepeltetni, ha az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltató tevékenységet is végez.”

 

26. § A Vhr. 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hamvak – az eltemettető írásbeli kívánságára – több, kegyeletet nem sértő urnában, szelencében is elhelyezhetőek. A bizonylatot az okmányokhoz csatolva a hamvasztóüzem őrzi meg.”

 

27. § (1) A Vhr. 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket engedélyező hatóságként, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként

a) a temetkezési szolgáltatás tekintetében – a c) pontban foglaltak kivételével – a temetkezési szolgáltató telephelye, ennek hiányában székhelye,

b) a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése tekintetében a temető fekvése,

c) a hamvasztóüzemi tevékenység tekintetében a hamvasztóüzem elhelyezkedése

szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki.”

(2) A Vhr. 59. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni:)

„c) a Tv. 30. § (2) bekezdés b) és e) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkező személyek nevét és azt, hogy tevékenységüket milyen jogviszonyban látják el.”

 

28. § A Vhr. 59/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járási hivatal a döntése előtt köteles meggyőződni arról, hogy)

„a) a helyi építési szabályzatban meghatározottak alapján a kérelemben feltüntetett ingatlanon az elhunyt hűtése, illetve az elhunyt temetésre való előkészítése végezhető-e;”

 

29. § A Vhr. 61. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 25 évnél régebben elhunyt hősi halottak földi maradványaira és temetési helyére a 11. § (1), (3), (7) és (8) bekezdése, valamint a 42–46. § nem alkalmazható.”

 

30. § A Vhr. a következő 61/A. §-sal egészül ki:

„61/A. § A 2013. november 1-jén a temetkezési szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező szolgáltatónak az 53. § (2) bekezdésében meghatározott vagyoni biztosítékkal 2014. július 1-jétől kell rendelkeznie.”

 

31. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 55. § (2) bekezdése,

c) 58. § (1) bekezdése és

d) 59/B. §-a.

 

32. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet Járóbeteg-szakellátás finanszírozása alcíme a következő 34/A. §-sal egészül ki:

„34/A. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott szociális temetéshez kapcsolódó halottszállítást végző szolgáltató a halottszállítás költségtérítésére az elhunyt lakó- vagy tartózkodási helye szerint a kórboncolás elvégzésére területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződés alapján jogosult. A halottszállítás díjazása átalánydíjjal történik az elrendelést igazoló utalványnak, továbbá az elhunyt személy és a halottszállítási utalvány adatainak a finanszírozó részére történő megküldését követő hónapban, az egyéb kifizetésekkel egyidejűleg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szociális temetéshez kapcsolódó halottszállításért közigazgatási határon belül legfeljebb 8400 forint, közigazgatási határon túli esetben legfeljebb 12 600 forint, a hamvak hamvasztóüzemből temetőbe vagy temetkezési emlékhelyre történő szállítása esetén 2400 forint szállítási díj illeti meg az (1) bekezdés szerinti fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatót, ha a költséget igazoltan kifizette. A teljesítés hónapjának az igazolt kifizetés időpontját kell tekinteni. A szállítás díjának 5%-a a fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatót közvetlenül megillető adminisztrációs költségtérítés.”

 

33. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. november 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 6. §, a 14. §, a 20. § és a 32. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

 

34. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanács irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

vissza