• temetkezes.hu logo
 • Hamvasztás 119.000 Ft+áfa-tól

  Hamvasztás 119.000 Ft+áfa-tól

  Hamvasztási szolgáltatás rejtett költségek nélkül!

  További információ
 • Templomi szórás 209.900 Ft-tól

  Templomi szórás 209.900 Ft-tól

  Hamvasztási szolgáltatással és templomi szertartással együtt!

  További információ
 • Hajós temetés 279.900 Ft + ÁFA-tól!

  Hajós temetés 279.900 Ft + ÁFA-tól!

  Az elhunyt hamvainak hajóról Dunába történő temetése.

  További információ
 • Hamvasztás + temetői szórás 244.900 Ft-tól

  Hamvasztás + temetői szórás 244.900 Ft-tól

  Hamvasztási szolgáltatással és temetői díjakkal együtt!

  További információ
 • Koporsós temetés 139.900 Ft + temetői díjaktól

  Koporsós temetés 139.900 Ft + temetői díjaktól

  Budapesti temetőben teljes körű ügyintézéssel!

  További információ
 • Bios Urna - Élet az élet után!

  Bios Urna - Élet az élet után!

  Szeretett halottja hamvaiból új élet fakadhat.

  További információ

2005. évi XXI. törvény

 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A hősi temetőre és hősi temetési helyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén levő más nemzetek hősi temetőire, hősi temetési helyeire is.”

 

2. § (1) A Tv. 3. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;”

(2) A Tv. 3. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„f) hősi temető, hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető (temetőrész), temetési hely;”

(3) A Tv. 3. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„i) egészségügyi intézmény: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező személy, illetőleg intézmény.”

 

3. § A Tv. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni.”

 

4. § A Tv. 15. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nemzeti Kegyeleti Bizottság feladata különösen]

„b) a rendelkezési jog gyakorlása a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek és kegyeleti emlékhelyek tekintetében;”

 

5. § (1) A Tv. 16. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A temető üzemeltetését e törvényben, kormányrendeletben, temetőszabályzatban, továbbá köztemető esetén önkormányzati rendeletben, és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.”

(2) A Tv. 16. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az üzemeltető]

„a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;”

(3) A Tv. 16. §-ának l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az üzemeltető]

„l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;”

6. § (1) A Tv. 18. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A temetőben - a kegyeleti jogok gyakorlása céljából - a temetési helyekről az üzemeltető nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.

(2) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.”

(2) A Tv. 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.”

 

7. § A Tv. 20. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni]

„c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;”

 

8. § A Tv. 25. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység:

a) a temetésfelvétel,

b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett - előkészítése,

c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,

d) a ravatalozás,

e) a búcsúztatás,

f) sírhelynyitás és visszahantolás,

g) a sírba helyezés,

h) a halottszállítás,

i) a hamvasztás és az urnakiadás,

j) az urnaelhelyezés,

k) a hamvak szórása,

l) az exhumálás,

m) az újratemetés.

(2) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljeskörűen vagy önállóan is végezhetők (a továbbiakban együtt: temetkezési szolgáltatás).”

 

9. § (1) A Tv. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetkezési szolgáltató a temető, a hamvasztóüzem és a temetkezési emlékhely területén kívül

a) a temetkezési szolgáltatások közül a temetésfelvételt, az elhunyt temetésre való előkészítését és a temetéshez szükséges kellékekkel történő ellátását, továbbá

b) a temetkezési szolgáltatás ellátása során az elhunyt hűtését, a halottszállító jármű tárolását

csak engedélyezett telephelyen végezheti.”

(2) A Tv. 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban csak a szolgáltató neve, elérhetőségének módja és időtartama, logója, valamint a „temetkezés” szó tüntethető fel.”

(3) A Tv. 27. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Köztemető területén külön jogszabályban meghatározott telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni, és ilyen tevékenységgel létrehozott terméket - a temetéshez szükséges kellékek kivételével - nem lehet forgalmazni.”

 

10. § A Tv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § (1) A temetkezési szolgáltatás ellátásához a telephely létesítését a jegyző az ÁNTSZ területileg illetékes városi (kerületi) intézete és az illetékes építésügyi hatóság szakhatósági közreműködésével lefolytatott telephely-engedélyezési eljárásban engedélyezi. A jegyző, a telephely-engedélyezési eljárása során környezetvédelmi, vízügyi, tűzvédelmi szakhatóságok közreműködését veheti igénybe.

(2) A jegyző a telephelyengedélyt akkor adja meg, ha a szakhatósági hozzájárulás(ok) alapján megállapítja, hogy a telephely megfelel a kegyeleti követelményeknek, a munkavégzésre (munkahelyre) vonatkozó előírásoknak, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti.”

 

11. § (1) A Tv. 40. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás).

(2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg

a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat.”

(2) A Tv. 40. §-a a következő új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés megjelölése (5) bekezdésre változik:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.

(4) Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg.”

 

12. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tv. 27. §-ának (3) bekezdésében a „kétszavas” szövegrész hatályát veszti.

(2) A törvény 11. §-ának (2) bekezdésében a Tv. 40. §-ának (4) bekezdését megállapító rendelkezés 2006. január 1-jén lép hatályba.

(3) A Tv.

a) 2. §-ának (3) bekezdésében a „műemlékvédelemről” szövegrész helyébe „kulturális örökség védelméről” szövegrész, a Tv. 8. §-ának (2) bekezdésében a „műemléki” szövegrész helyébe „örökségvédelmi” szövegrész, a Tv. 37. §-ának (2) bekezdésében a „műemlékvédelmi” szövegrész helyébe „örökségvédelmi” szövegrész lép,

b) 41. §-a (3) bekezdésének bevezető szövegrészében az „állapítja meg különösen” szövegrész helyébe az „állapítja meg - a köztemetőre vonatkozóan - különösen” szövegrész lép.

(4) A Tv. 40. §-a (2) bekezdésében meghatározott díjfajtákon belüli díjak mértékét az önkormányzat e törvény hatálybalépését követő harmadik hónap első napjáig állapítja meg.

(5) A temetkezési szolgáltatónak az egészségügyi intézmény, így különösen a gyógyító tevékenységet is folytató egészségügyi felsőoktatási intézmény, továbbá az igazságügyi orvosszakértői intézet területén a törvény hatálybalépésekor még működő telephelyét e törvény hatálybalépését követő hatodik hónap első napjáig meg kell szüntetni.

(6) Az a temetőtulajdonos, amely a Tv. 43. §-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét a határidőn belül nem tudta teljesíteni, a 9. § (1) bekezdés f) és h) pontjában meghatározott temetői létesítményeket és közműveket 2007. december 31-ig, a 9. § (1) bekezdés a)-e), illetve g) pontjában meghatározott temetői létesítményeket és közműveket 2009. december 31-ig köteles megépíteni.

(7) A Tv. 27. §-ának (6) bekezdésében foglalt tevékenység végzését meg kell szüntetni az e törvény kihirdetését megelőzően írásban már megkötött szerződések esetében legkésőbb

a) a határozott időre kötött szerződés lejártának napján,

b) határozatlan időre kötött szerződés esetén 2006. december 31-én.

 

13. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a következő 222/A. §-sal egészül ki:

„222/A. § (1) Egészségügyi intézményben végezhető, temetkezési szolgáltatásnak nem minősülő halottkezelési tevékenység a holttest:

a) hűtése azt a naptári napot követő naptól, amely naptári napon a holttest eltemetésére a temetésre kötelezett engedélyt kapott,

b) egészségügyi intézményen belüli szállítása,

c) mosdatása,

d) öltöztetése,

e) borotválása,

f) rekonstruálása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeken kívül az egészségügyi intézmény a megfelelő egészségügyi szakma végzésére jogosító működési engedély birtokában halottkonzerválást végezhet. E tevékenység egészségügyi intézmény általi elvégzésére a temetkezési szolgáltató az egészségügyi intézménnyel megállapodást köthet.”

vissza

Megosztás

Elérhetőségeink

Irodáink elérhetőségei:

1064 Budapest, Izabella u. 65.

Tel: +36 (1) 919 0170

Mobil: +36 (30) 847-1915

1173 Budapest, Pesti út 41/A.

Tel: +36 (1) 919 0171

Mobil: +36 (30) 313-7920

1123 Budapest, Nagyenyed u. 1.

Tel: +36 (1) 919-0886

Mobil: +36 (30) 203-2300

1147 Budapest, Thököly út 167.

Tel: +36 (1) 919-0172

Mobil: +36 (30) 965-1783

1204 Budapest, Szivacs utca 5.

Tel: +36 (1) 919-0173

Mobil: +36 (30) 576-7206

Központi telefonszámok:

Információ: +36 (30) 847-1915

Iroda: +36 (1) 919 0170

Halottszállítás: +36 (30) 849-3538

 

E-mail:

budapest@temetkezes.hu

 

Nyitvatartás:

Hétfő:          8.00 - 16.00

Kedd:          8.00 - 16.00

Szerda:        8.00 - 16.00

Csütörtök:   8.00 - 16.00

Péntek:        8.00 - 16.00

Szombat:     zárva

Vasárnap:    zárva

Kiemelt termékek

Bios Urna

Bios Urna Ár: 43 000 Ft
Új

Eco lebomló biourna lila

Eco lebomló biourna lila Ár: 39 500 Ft

Milánó tölgyfa koporsó

Milánó tölgyfa koporsó Ár: 159 900 Ft