146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről

 

A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 41. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezete, feladatai

1. § A Nemzeti Kegyeleti Bizottság (továbbiakban: bizottság) a Kormány döntési joggal rendelkező, szakmai véleményező, koordináló és ellenőrző testülete.

2. § (1) A Bizottság 11 tagból áll, a tagokat elsősorban a tudomány, a művészeti élet és a műemlékvédelem, illetőleg a temetkezési szakmai szervezetek képviselőiből a belügyminiszter egyetértésével a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) bízza meg.
(2) A Bizottság tagjainak megbízatása - a miniszter által a belügyminiszter egyetértésével történő - visszavonásáig érvényes. A tisztség megszűnik továbbá a miniszterhez intézett írásbeli lemondással, illetve a tag halálával.
(3) A Bizottság tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ, működési szabályzatát maga állapítja meg, amelyet a miniszter előterjesztésében a Kormány hagy jóvá.
(4) A Bizottság működési feltételeit a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma biztosítja.
(5) A Bizottság tagjait díjazás illeti meg.
3. § (1) A Bizottság:
a) dönt:
aa) temető, hősi temető, hősi temetési hely, temetkezési emlékhely, temetési hely nemzeti sírkert részeként történő nyilvántartásba vételéről,
ab) a nemzeti sírkertben a Tv. 22. § (2) bekezdése szerinti rendelkezési jog gyakorlásáról, ideértve a sírnyitással kapcsolatos hozzájárulást is,
ac) a nemzeti sírkertbe tartozó temetők, temetési helyek meghatározásáról;
b) javaslatot tesz a miniszter útján a Kormánynak a nemzeti gyász kifejezésének módjára, formájára;
c) kidolgozza
ca) a Tv. 15. § (3) bekezdése c) pontjára figyelemmel a helyi önkormányzatok részére a településen köztiszteletben álló elhunytak emlékének megőrzését szolgáló megemlékezés megszervezéséhez és a díszsírhely gondozásához szükséges módszertani ajánlást,
cb) a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek gondozásának egységes követelményeit;
d) véleményezi a Tv. 15. § (3) bekezdése a) pontjában meghatározott kezdeményezéseket;
e) rendelkezési jogot gyakorol a Tv. 15. § (3) bekezdése b) pontjában meghatározottak tekintetében.
(2) A Bizottság tevékenységéről évente beszámol a Kormánynak.
(3) A nemzeti sírkertre vonatkozó rendelkezések betartása érdekében a bizottság ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti a nemzeti sírkert fekvése szerint illetékes jegyzőnél.

A titkárság

4. § A Bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Titkárság látja el. A Titkárságot a titkárságvezető irányítja.
5. § A titkárság
a) nyilvántartásba veszi a nemzeti sírkertbe - ezen belül a nemzeti panteonba, hősi temetőbe - tartozó temetési helyeket, hősi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket;
b) ellenőrzi a nyilvántartásba vett temetési helyek fenntartását;
c) segíti és összehangolja a temetkezés területén működő társadalmi szervezetek tevékenységét, együttműködési megállapodásokat készít elő;
d) előkészíti a bizottság üléseit, ellátja a bizottság működésével összefüggő adminisztratív feladatokat.
6. § (1) Ez a rendelet 1999. október 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a bizottságot meg kell alakítani, a titkárságot létre kell hozni.

vissza